Loading

Czech translation for Collabtive 0.2

General Discussion around Collabtive

Czech translation for Collabtive 0.2

Postby milos.kroulik » 06.01.2008, 00:31

I translated version 0.2 to Czech. It is not prefect, but I think most people can live with it...

In order to use it, just copy it from below to file named lng.conf and place it to folder language/cs (relative to the collabtive directory)

---

Přiložený soubor obsahuje překlad Collabtive 0.2. Je to 1. verze, zdaleka ne dokonalá, nicméně použitelná (alespoň v to doufám). Pro použití zkopírujte níže uvedený kód do souboru lng.conf, který umístěte do adresáře language/cs (relativně cůči adresáři collabtive).

Code: Select all
[strings]

{* User / Company *}

address = Adresa
adduser = Přidat uživatele
admin = Administrátor
avatar = Avatar
company = Společnost
contact = Kontakt
country = Stát
edituser = Upravit uživatele
email = E-Mail
lastlogin = Poslední akce
locale = Lokalizace
login = Přihlášení
loginbutton = Přihlásit se
loginerror = Nebyli jste p&#345;ihl&#225;&#353;eni<br>Pros&#237;m zkontrolujte sv&#233; p&#345;ihla&#353;ovac&#237; &#250;daje
logout = Odhl&#225;&#353;en&#237;
members = Lid&#233;
myaccount = M&#367;j &#250;&#269;et
password = Heslo
permissions = Opr&#225;vn&#283;n&#237;
state = Stav
stayloggedin = St&#225;l&#233; p&#345;ihl&#225;&#353;en&#237;
template = &#352;ablona
user = U&#382;ivatel
useradministration = Spr&#225;va u&#382;ivatel&#367;
userprofile = U&#382;ivatelsk&#253; profil
usersonline = U&#382;ivatel&#233; online
welcomeback = V&#237;tejte zp&#283;t

{* Project *}

access = P&#345;&#237;stup
addproject = P&#345;idat projekt
assignme = P&#345;i&#345;adit mne sem
assignto = P&#345;i&#345;adit
closedprojects = Uzav&#345;en&#233; projekty
deassign = Zru&#353;it p&#345;i&#345;azen&#237;
deassigned = P&#345;i&#345;azen&#237; zru&#353;eno
description = Popis
editproject = Upravit projekt
myprojects = M&#233; projekty
name = Jm&#233;no
noprojects = &#381;&#225;dn&#233; projekty nebyly nalezeny.
openprojects = Otev&#345;en&#233; projekty
project = Projekt
projects = Projekty
projectadministration = Spr&#225;va projekt&#367;
projectname = Jm&#233;no projektu
start = Start

{* Task / Tasklist *}

addtask = P&#345;idat &#250;kol
addtasklist = P&#345;idat seznam &#250;kol&#367;
assign = P&#345;i&#345;adit
assigned = p&#345;i&#345;azen/a
donetasklists = Uzav&#345;en&#233; seznamy &#250;kol&#367;
donetasks = Uzav&#345;en&#233; &#250;koly
edittask = Upravit &#250;kol
edittasklist = Upravit seznam &#250;kol&#367;
latetasks = Zpo&#382;d&#283;n&#233; &#250;koly
mytasks = M&#233; &#250;koly
newtasks = Nov&#233; &#250;koly
notasks = &#381;&#225;dn&#233; &#250;koly nejsou ve zpo&#382;d&#283;n&#237;
status = Stav
task = &#218;kol
tasklist = Seznam &#250;kol&#367;
tasklists = Seznamy &#250;kol&#367;
tasks = &#218;koly
text = Text
todaytasks = Dne&#353;n&#237; &#250;koly

{* Milestone *}

addmilestone = P&#345;idat miln&#237;k
donemilestones = Uzav&#345;en&#233; miln&#237;ky
due = v
editmilestone = Upravit miln&#237;k
end = konec
latestones = Zpo&#382;d&#283;n&#233; miln&#237;ky
milestone = Miln&#237;k
milestones = Miln&#237;ky
newmilestones = Nov&#233; miln&#237;ky
todaystones = Dne&#353;n&#237; miln&#237;ky

{* Messages *}

addmessage = P&#345;idat zpr&#225;vu
answer = Odpov&#283;d&#283;t
editmessage = Upravit zpr&#225;vu
message = Zpr&#225;va
messages = Zpr&#225;vy
replies = Odpov&#283;di
reply = Odpov&#283;d&#283;t
title = Titulek

{* Files *}

addfile = P&#345;idat soubor
count = Po&#345;ad&#237;
editfile = Upravit soubor
file = Soubor
files = Soubory
maxsize = Maxim&#225;ln&#237; velikost

{* Languages *}

de = German
en = English
es = Spanish
fr = French
po = Polish
ro = Romanian
cs = Czech

{* Calendar *}

prevmonth = p&#345;edchoz&#237; m&#283;s&#237;c
nextmonth = p&#345;&#237;&#353;t&#237; m&#283;s&#237;c
monday = Po
tuesday = &#218;t
wednesday = St
thursday = Ct
friday = P&#225;
saturday = So
sunday = Ne
january = Leden
february = &#218;nor
march = B&#345;ezen
april = Duben
may = Kv&#283;ten
june = &#268;erven
july = &#268;ervenec
august = Srpen
september = Z&#225;&#345;&#237;
october = &#344;&#237;jen
november = Listopad
december = Prosinec

{* Errors *}

wrongfield = Pros&#237;m vlo&#382;te platnou hodnotu do pole \"%FIELDNAME%\"
wrongfields = Pros&#237;m vlo&#382;te platn&#233; hodnoty pro:\n\n
wrongselect = Pros&#237;m vyberte platnou polo&#382;ku v \"%FIELDNAME%\"

{* Installation *}

clickcontinue = Klikn&#283;te na "Pokra&#269;ovat" pro pokra&#269;ov&#225;n&#237; instalace.
continue = Pokra&#269;ovat
correctfaults = Pros&#237;m opravte chyby.
db = Datab&#225;ze
dbhost = Datab&#225;zov&#253; host (pravd&#283;podobn&#283; "localhost")
dbname = Jm&#233;no datab&#225;ze
dbpass = Heslo k datab&#225;zi
dbuser = U&#382;ivatel datab&#225;ze
directory = Adres&#225;&#345;
insertdbaccessdata = Sem pros&#237;m vlo&#382;te data pot&#345;ebn&#225; pro p&#345;&#237;stup k datab&#225;zi.
installcollabtive = Instalovat Collabtive
installerchecksconditions = Instala&#269;n&#237; skript kontroluje, zda jsou spln&#283;ny v&#353;echny podm&#237;nky pro &#250;sp&#283;&#353;nou instalaci.
installerconditions = Podm&#237;nky pro instalaci
installerlanguage = Jazyk pro instalaci
iswritable = je zapisovateln&#253;

{* Miscellaneous *}

active = Aktivn&#237;
activity = Posledn&#237; akce
action = Akce
actions = Akce
addbutton = P&#345;idat
added = p&#345;id&#225;n/a
administration = Administrace
by =
cancel = Storno
chooseone = Pros&#237;m vyberte
close = Uzav&#345;&#237;t
closed = uzav&#345;eno
dayslate = dn&#367; zpo&#382;d&#283;n&#237;
daysleft = dn&#367; zb&#253;v&#225;
delete = Smazat
deleted = smaz&#225;n/a
desktop = P&#345;ehled
edit = Upravit
edited = upraveno
favicon = Favicon
help = N&#225;pov&#283;da
inactive = Neaktivn&#237;
no = Ne
on = v
or = nebo
open = Otev&#345;&#237;t
opened = otev&#345;eno
overview = P&#345;ehled
private = Soukrom&#233;
public = Ve&#345;ejn&#233;
rssfeed = RSS kan&#225;l
send = Zaslat
settings = Nastaven&#237;
showall = Uk&#225;zat v&#353;e
started = zah&#225;jeno
subtitle = Podtitulek
systemadministration = Syst&#233;mov&#225; nastaven&#237;
tags = Tagy
timeline = &#268;asov&#225; &#345;ada
was = byl/a
were = byli/y
yes = Ano
milos.kroulik
 
Posts: 5
Joined: 05.01.2008, 23:13

Re: Czech translation for Collabtive 0.2

Postby Philipp » 06.01.2008, 05:12

Thank you very much. :)

I will surely include this one in the upcoming 0.3 Release.
In turn, i will also include a czech locale for the forums, which you can choose from your profile then. :)
User avatar
Philipp
Site Admin
 
Posts: 1118
Joined: 14.12.2007, 03:06
Location: Saarbrücken, germany


Return to General

Who is online

Users browsing this forum: No registered users

cron